Projekt „I2Mine”

I2mine

KGHM Polska Miedź oraz KGHM Cuprum, zaplecze innowacyjne koncernu biorą udział w projekcie „I2Mine”, jednym z największych europejskich projektów realizowanych na bazie współpracy międzynarodowej w dziedzinie górnictwa podziemnego. To początek prac nad realizacją idei innowacyjnej i bezpiecznej kopalni zlokalizowanej na dużej głębokości.

Celem projektu jest stworzenie generalnej koncepcji umożliwiającej eksploatacje złóż na większych głębokościach z czym wiąże się oczywiście prowadzenie prac górniczych w trudniejszych niż dotychczas

warunkach. W projekcie I2Mine bierze udział 23 partnerów z 10 krajów europejskich. Jednym z nich jest KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, które uczestniczy w 3 z 8 pakietów roboczych projektu związanych z monitoringiem maszyn górniczych, nowymi metodami przeróbki pod ziemią,  system eksploatacji dla złóż cienkich oraz dziedziną mechaniki skał. Zakres projektu pozwala oczekiwać, że dostarczy on spółce KGHM Polska Miedź najnowocześniejszych narzędzi decyzyjnych, szczególnie w zastosowaniu do problemów zarządzania procesami produkcyjnymi w jej kopalniach podziemnych.

Programy ramowe już od blisko 20 lat stanowią główne źródło finansowania sfery badawczo-rozwojowej przez Komisję Europejską. 7 Program Ramowy jest największym tego rodzaju mechanizmem Komisji wspierającym badania naukowe i rozwój technologiczny w Europie. Jest adresowany głownie do jednostek naukowych prowadzących badania i opracowujących nowe rozwiązania, do osób zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi oraz do przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich).

kghm1

Projekt „I2Mine” to jeden z największych europejskich projektów zakładających współpracę nauki z przemysłem wydobywczym. Budżet projektu przekracza 25 milionów euro, z czego 16 milionów finansowane jest z przez Komisje Europejską. Zakłada się, że w wyniku jego realizacji dojdzie do obniżenia kosztów eksploatacji oraz polepszenia parametrów eksploatacyjnych, czego wyznacznikiem będzie nie tylko automatyzacji procesu urabiania, ale także monitorowanie urządzeń i zachodzących zjawisk on-line. Działania tego typu wymuszone są poprzez coraz bardziej trudne warunki eksploatacji, szczególnie złóż głębokich. Celem pośrednim jest także zmniejszenie liczby personelu pracującego pod ziemią, który zostanie zastąpiony przez zdalnie sterowane maszyny.

Z uwagi na to, iż górnictwo postrzegane jest obecnie jako mało nowoczesny sektor przemysłu mający destruktywny wpływ na środowisko, pomysłodawcy projektu dążą do zmiany tego wizerunku pokazując, że eksploatacja surowców naturalnych może być prowadzona w sposób innowacyjny, bez negatywnego wpływu na środowisko.

Idea „Zielonej kopalni” jest więc najważniejszym elementem projektu, z którym bezpośrednio wiąże się spodziewane w przyszłości zaostrzenie wymagań dotyczących wpływu eksploatacji  surowców naturalnych może być prowadzone w sposób innowacyjny, bez negatywnego wpływu na środowisko.

Idea „zielonej kopalni” jest więc najważniejszym elementem projektu, z którym bezpośrednio wiąże się spodziewane w przyszłości zaostrzenie wymagań dotyczących redukcji wpływu eksploatacji podziemnej surowców. Pożądana w tym ujęciu produkcja surowców powinna się charakteryzować minimalnym zużyciem energii, brakiem odpadów oraz neutralnym wpływem na powierzchnię terenu. Niestety współcześnie stosowane technologie górnicze są dalekie od tego ideału emitując lub wytwarzając substancje szkodliwe niemal na każdym etapie układu technologicznego.

 

Kopalnia przyszłości, która z całą pewnością będzie prowadziła eksploatację na większych niż obecnie głębokościach, wymaga zatem opracowanie przełomowych technologii prowadzenia autonomicznej, wysoce selektywnej i ciągłej eksploatacji złoża na głębokości powyżej 1500 m, oraz urządzeń wykorzystujących układy czujników umożliwiających automatyczną separację materiałów oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie transportu urobku.kghm2 Ponieważ idea bezpiecznej kopalni wymaga opracowania procesu produkcyjnego, którego rezultatem będzie selektywne wybieranie złoża oraz redukcja ilości odpadów, koniecznym wydaje sią opracowanie szczególnie efektywnej strategii zarządzania odpadami. Wymagany w tym przypadku wysoki stopień automatyzacji może zostać osiągnięty jedynie poprzez integrację układu produkcyjnego w ramach wszystkich oddziałów kopalni. Projekt I2Mine może zapewnić skuteczne rozwiązania pozwalające osiągnąć zamierzone cele w tym zakresie.

Oprócz wpływu projektu na środowisko społeczne, pozwoli on także na zwiększenie konkurencyjności sektora wydobywczego w Europie oraz na poprawę konkurencyjności europejskich dostawców sprzętu.
KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy w pakietach roboczych WP1, W P2 i WP3 (spójrz: ramka) głównie poprzez udostępnienie infrastruktury kopalnianej do celów prowadzonych badań. W szczególności prace te dotyczyć będą udostępnienia maszyn oraz pomoc w ich oczujnikowaniu, czy pomocy w przeprowadzeniu badań prototypów kotew zaprojektowanych przez KGHM CUPRUM. W ramach projektu przewidziano więc także środki finansowe dla KGHM Polska Miedź S.A związane ze wsparciem badań prowadzonych przez KGHM CUPRUM.

KGHM CUPRUM natomiast bierze udział w realizacji trzech pakietów roboczych: WP I, WP2, WP3. Jednocześnie pełni funkcję lidera pakietu roboczego WP3, co ma na celu koordynację prac pomiędzy poszczególnymi partnerami, w rezultacie czego powstanie jeden dokument dotyczący mechaniki skal i systemów obudów wyrobisk.kghm3Realizacja projektu I2Mine oznacza dla KGHM Polska Miedź S.A. nowe możliwości, szczególnie w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania złoża i będzie wspierała cały cykl produkcji miedzi. Pozwoli to na stworzenie modelowego zakładu, który dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań wyznaczy nowe standardy dla prowadzenia dalszej eksploatacji.

Realizacja projektu ma dostarczyć narzędzi dla nowoczesnego zarządzania procesami produkcyjnymi w podziemnym zakładach górniczych, w szczególności dla kopalń KG1-11v1 Polska Miedz S.A.

Liczbowe charakterystyki dotyczące przebiegu procesu produkcyjnego same w sobie nie stanowią dostatecznego zasobu informacji użytecznej przy podejmowaniu decyzji. Dane te powinny być odpowiednio przetworzone umożliwiając dokonanie analizy. Brak możliwości uzyskania dostępu do pełnej informacji we właściwym czasie uniemożliwia obiektywną ocenę danego procesu produkcyjnego. Celem projektu jest implementacja systemu monitorowania, kontroli i zarządzania kopalnią. Wdrożenie systemu stworzy możliwość powiązania urządzeń w kopalni w złożone i współzależne struktury na bazie schematu przestrzennego kopalni. Potrzeba taka dotyczy m.in. struktur transportowych, zasilania i wyłączania energii elektrycznej, rurociągów wodnych i przeciwpożarowych, sieci łączności oraz systemu przewietrzania.

 

Realizacja projektu ma ułatwić także proces podejmowania decyzji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem oraz pozwoli na wygenerowanie oszczędności, które na obecnym etapie są trudne do określenia. W dłuższej perspektywie wypracowane rozwiązania poprawią rentowność kopalni. Dodatkowym elementem przemawiającym za realizacją projektu j est możliwość pozyskania dofinansowania z Komisji Europejskiej.

Witold Pytel, Piotr Mertuszka, Joanna świtoń
Autorzy publikacji są pracownikami KGHM Cuprum sp. z o.o. — Centrum Badawczo-Rozwojowe. Powyższy artykuł jest skróconą wersją publikacji, która została zaprezentowana podczas XXII SEP Kraków 2013

admin

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *