W poszukiwaniu przyszłościowej przyszłości

3 - w poszukiwaniu

Jesteś już po maturze? Nie wybrałeś jeszcze kierunku studiów?
Podpowiemy Ci, jakie studia mogą być na prawdę przyszłościowe, których nawet twoi starsi koledzy nie mieli okazji studiować, gdyż są zupełną nowością.

Na polskich uczelniach wyższych wciąż niepodzielnie rządzą zarządzanie, pedagogika i prawo, ale to nie one są strategiczne dla rozwoju gospodarki. Są nimi studia ukierunkowane na tworzenie i zarządzanie technologiami. Z nadesłanych ankiet, jakie otrzymaliśmy z uczelni wyższych stworzyliśmy nasz subiektywny przegląd przyszłościowych kierunków i specjalności studiów i dodajmy: bardzo unikatowych, kierunków powstałych na skutek rozwoju nowych technologii i potrzeb rynku.

Bioinformatyka jest wspólnym projektem dwóch poznańskich uczelni, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Politechniki Poznańskiej.

Bioinformatyka jest nowym obszarem nauki leżącym na styku dwóch dziedzin: biologii i informatyki. Specyfika tego nowego obszaru wynika z łączenia najnowszych podejść naukowych w biologii (głównie biologii molekularnej) z zaawansowanymi narzędziami i koncepcjami informatycznymi. Jej znaczenie jest nie do przecenienia w świetle lawinowo rosnących zasobów danych informatycznych, przede wszystkim danych molekularnych uzyskiwanych z sekwencjonowania genomów: człowieka (Human Genome Project), zwierząt, roślin i drobnoustrojów. Dynamiczny rozwój bioinformatyki podstawowej i aplikacyjnej wymaga kształcenia nowych specjalistów potrafiących stosować metody informatyczne oraz tworzyć narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów biologii. Absolwent makrokierunku Bioinformatyka będzie mógł po ukończeniu studiów pracować jako specjalista z dziedziny bioinformatyki, informatyki lub biologii. Po jego ukończeniu absolwenci mogą podjąć pracę m.in. zarówno w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym, jak i w laboratoriach oraz instytutach badawczych.

Biofizyka, a ściślej specjalność Biofizyka NanoBioMedyczna to unikatowy kierunek studiów na poznańskim Uniwersytecie, którego celem będzie przygotowanie studentów do umiejętnego poruszania się w obszarze dyscypliny biofizyka, zorientowanym na procesy zachodzące w skali nano w kontekście zastosowań biologicznych i medycznych.

Absolwent powinien posiąść duży zasób wiedzy ogólnej z dyscyplin podstawowych: biologia, chemia, fizyka i medycyna. Wiedza ta zostanie poszerzona o wiedzę szczegółową i specjalistyczne umiejętności z zakresu metod eksperymentalnych i technologii materiałowych, zorientowanych na zastosowania bio- i medyczne. Absolwenci posiadać będą umiejętności planowania i przeprowadzenia projektu badawczego lub ekspertyzy. Poznają aspekty prawne związane z ochroną własności intelektualnej i patentowej. Absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach naukowo badawczych i edukacyjnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach diagnostycznych i medycznych, w przemyśle nowoczesnych technologii, wykorzystującym materiały nowej generacji (takich jak: nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, zaawansowane materiały dla współczesnej elektroniki i optoelektroniki). Zdecydowana większość przedmiotów realizowana będzie formie wykładu wspieranego zajęciami laboratoryjnymi, prowadzonymi w unikatowych pracowniach Centrum NanoBio- Medycznego w Poznaniu. Wyposażenie poszczególnych pracowni CNBM gwarantuje możliwość zrealizowania przyjętych programów studiów, szczególnie w zakresie kształcenia unikatowych umiejętności praktycznych, przydatnych w badaniu zjawisk i manipulowaniu materiałami w skali nano.

Inżynieria mechaniczno-medyczna to kierunek prowadzony wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

Obecność inżynierii w medycynie rośnie z roku na rok. Dotyczy to zarówno produkcji, stosowania i rozwoju sprzętu stricte medycznego, używanego np. w salach operacyjnych, jak i urządzeń technicznych związanych z infrastrukturą jednostek medycznych, takich jak sprzęt sanitarny i urządzenia ciągów komunikacyjnych czy np. różnego rodzaju instalacje specjalistyczne. Projektowanie tych urządzeń i instalacji oraz nadzór nad ich eksploatacją wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej. Obecność specjalistów z zakresu inżynierii mechaniczno-medycznej jest niezbędna – począwszy od organizacji technicznego zaplecza szpitali i innych placówek służby zdrowia poprzez nadzór nad ich funkcjonowaniem i zarządzaniem, do bezpośredniej współpracy specjalistów od inżynierii medycznej z lekarzami w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Wszystkie szpitale kliniczne oraz szpitale pod nadzorem sejmików samorządowych zgłaszają zapotrzebowanie na osoby z przygotowaniem technicznym z elementami wiedzy medycznej. Absolwent inżynierii mechaniczno- medycznej dysponuje wiedzą z zakresu projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn stosowanych w inżynierii medycznej. Dysponuje również podstawową wiedzą medyczną oraz techniczną. Gotowy jest do pracy projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej oraz do kierowania produkcją i eksploatacją mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Jest przygotowany do prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw produkujących sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego, projektowania oraz produkcji sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych, projektowania oraz wytwarzania sztucznych narządów i protez, pracy w zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą wymienionych urządzeń.

Chemia budowlana, to międzyuczelniany kierunek studiów, unikatowy w skali kraju. Prowadzić go będą trzy uczelnie: Politechnika Gdańska, Łódzka, oraz Akademia Górniczo–Hutnicza. Pomysł na uruchomienie nowego, unikatowego kierunku studiów „chemia budowlana” narodził się na Wydziale Chemicznym Politechnik Łódzkiej w wyniku dyskusji z przedstawicielami polskiego przemysłu budowlanego.

Wykładowcami będą zarówno praktycy jak i naukowcy – specjaliści w swoich dziedzinach z każdej z uczelni. Mocne strony wspólnego przedsięwzięcia trzech uczelni podkreśla także prof. Jacek Namieśnik, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: – Absolwent tych studiów będzie znał technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyrkulacji odpadów. Będzie potrafił projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiadał wiedzę z zakresu metod ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Przygotujemy też studentów do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Ostatnich dwadzieścia lat przyniosło ogromne zmiany na rynku nowoczesnych materiałów budowlanych. W Polsce termin chemia budowlana jest powszechnie znany, związany jest on z materiałami budowlanymi, a nie z kierunkiem kształcenia studentów. Stworzenie w polskich uczelniach technicznych nowego kierunku to cenna inicjatywa. Przyszli absolwenci bez problemu znajdą pracę w przemyśle materiałów budowlanych – mówi Jacek Michalak, wiceprezes zarządu ds. rozwoju Grupy Atlas.

Technologie gier i symulacji komputerowych to nowa specjalność na Wydziale Informatycznym Politechniki Łódzkiej.

Studenci specjalności technologie gier i symulacji komputerowych zdobędą pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacji złożonych procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych, w tym gier sieciowych, metod symulacji procesów złożonych, zarządzania projektami programistycznymi i wprowadzania oprogramowania na rynek, programowania sprzętu realizującego grafikę i dźwięk w grach komputerowych i programach symulacyjnych oraz zagadnień prawnych i etycznych współczesnej informatyki.

Sztuczna inteligencja i inżynieria oprogramowania to kolejna nowa, ciekawa specjalność tejże uczelni.

Absolwenci specjalności sztuczna inteligencja i inżynieria oprogramowania będą przygotowani do projektowania i tworzenia systemów wymagających zastosowania inteligentnych rozwiązań w celu przetwarzania i analizy danych. Będą potrafili zastosować metody związane z przetwarzaniem obrazu i dźwięku; wykorzystywać metody do obliczeń inteligentnych i metod optymalizacji oraz wykorzystywać zaawansowane metody sztucznej inteligencji do tworzenia systemów informatycznych m.in. aplikacji internetowych.

Informatyka społeczna to kierunek proponowany przez Polsko- Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych (PJWSTK).

Nowatorska specjalizacja na studiach magisterskich uzupełniających na kierunku Informatyka. Program studiów został zaprojektowany z myślą o absolwentach studiów na kierunkach społeczno-humanistycznych. Studenci Informatyki Społecznej przedmiotów technicznych uczą się od podstaw, a program studiów jest dostosowany do ich umiejętności i potrzeb. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach marketingowych stosujących nowoczesny marketing internetowy, firmach prowadzących badania społeczne, firmach e-commerce, przedsiębiorstwach informatycznych projektujących i realizujących aplikacje społecznościowe (Web 2.0), a także w mediach i portalach informacyjnych. Program Informatyki Społecznej został opracowany pod patronatem Rady Programowej tego kierunku, obejmującej firmy takie jak IBM, SAS Institute, Gemius, Goldenline, O2.pl, Interactive Research Center, Ecorys oraz Zetema. Absolwent będzie potrafił w twórczy sposób rozwiązywać skomplikowane problemy na styku: człowiek, społeczeństwo a systemy informacyjne, a także projektować i przeprowadzać badania społeczne i przygotowywać prognozy z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi informatycznych.

Zarządzanie projektami to inna nowa specjalizacja PJWSTK. Celem specjalizacji jest wykształcenie wysokiej klasy, wszechstronnych specjalistów z dziedziny zarządzania projektami.

Program nauczania obejmuje takie przedmioty jak metodyki zarządzania projektem, zarządzanie finansami projektu, zarządzanie komunikacją w zespole, zarządzanie procesami oraz komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania. Absolwenci specjalizacji są przygotowani do kierowania zespołami projektowymi, w tym przede wszystkim zespołami programistycznymi i wdrożeniowymi. Mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w organizacjach projektowych oraz procesowych prowadzących dowolne projekty, w szczególności informatyczne projekty softwarowe i infrastrukturalne, w firmach konsultingowych, bankach, działach wytwarzania oprogramowania, utrzymania infrastruktury IT itp.

Human-Computer Interaction (HCI), czyli komunikacja człowiek-komputer to kolejna nowatorska oferta PJWSTK. Szczególny dział wiedzy w ramach szeroko rozumianej specjalizacji Multimedia (kierunek Informatyka). HCI zajmuje się analizą i projektowaniem metod interakcji człowiek-komputer oraz doskonaleniem użyteczności produktów i rozwiązań informatycznych.

Obszary zainteresowań w HCI to m.in.: interfejs użytkownika (np. projektowanie czytelniejszych ekranów czy menu łatwiejszych do obsługi); dobór odpowiedniej funkcjonalności systemu dobrze dopasowanej do potrzeb zadaniowych użytkownika; organizacja pracy wspomaganej komputerem, zwłaszcza pracy zespołowej; metody wykorzystywania w praktyce mobilnych rozwiązań informatycznych opartych na dostęp poprzez urządzenia przenośne; wpływ informatyki na życie pozazawodowe, nawyki i zwyczaje użytkowników, w tym także dzieci i młodzieży. Na dzisiejszym nasyconym rynku, spośród produktów o porównywalnych parametrach technicznych, klienci wybierają rozwiązania łatwe do obsługi, atrakcyjne wizualnie i przede wszystkim użyteczne, to znaczy dobrze wspomagające wykonywanie określonych zadań użytkownika. Częste posługiwanie się na terminami „użyteczność”, „jakość użytkowa”, „intuicyjność” czy „przyjazność” świadczy o tym, że łatwość obsługi i użyteczność produktu (a także jego wygląd oraz moda) stały się ważnymi kryteriami decydującymi o zakupie/ stosunku do danego produktu interaktywnego (lub usługi) a także o wyborze konkretnego modelu czy marki dostawcy.

Techniczne Zastosowania Internetu (TZI), celem kierunku jest wykształcenie specjalistów w zakresie przyszłościowych zastosowań Internetu, znanych pod nazwą Internetu rzeczy. W ogólnym zarysie, aktualną tendencją jest wyposażanie „rzeczy”, czyli przedmiotów i urządzeń, które nas otaczają, w możliwość pobierania z otoczenia i przetwarzania danych oraz możliwości komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć. 

Przykładowe dziedziny zastosowań to: „inteligentne” budynki, nowa generacja urządzeń powszechnego użytku, sieci samochód-samochód i samochód-infrastruktura, telematyka, telemetria, telemedycyna, sieci ad-hoc, wirtualne laboratoria, rozproszony monitoring i wiele innych. Szacuje się, że obecnie na świecie około półtora miliarda ludzi ma dostęp do Internetu przez komputer stacjonarny lub przenośny, około pięciu miliardów ludzi przez telefon komórkowy, natomiast liczba rzeczy dołączonych do Internetu będzie w bliskiej przyszłości wynosić pięćdziesiąt miliardów. Budowa Internetu rzeczy jest zatem ogromnym wyzwaniem technicznym i ekonomicznym, a jednocześnie jednym z najważniejszych priorytetów dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego na świecie. Jest też priorytetem badawczym i gospodarczym Unii Europejskiej, która ma ambicje bycia liderem w tym obszarze, szczególnie ze względu na jego potencjalne możliwości tworzenia miejsc pracy opartej na wiedzy i wysokich technologiach. Do zagospodarowania tego niezwykle obiecującego obszaru potrzeba ludzi o wykształceniu horyzontalnym i interdyscyplinarnym. Techniczne zastosowania Internetu wymagają wiedzy o czujnikach i sensorach (fizyka), transmisji danych (telekomunikacja), przetwarzaniu danych (informatyka) oraz umiejętności wprowadzenia uzyskanych innowacyjnych rozwiązań na rynek (ekonomia i zarządzanie). W celu zapewnienia interdyscyplinarności na najwyższym poziomie, nauczanie na kierunku TZI jest realizowane przez wydziały trzech największych uczelni Poznania: Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przy wsparciu amerykańskiego koncernu telekomunikacyjnego Telcordia, który w Poznaniu otworzył swoje centrum badawczo-naukowe. Dzięki temu, że kierunek TZI jest tak silnie interdyscyplinarny, jego absolwenci są dobrze przygotowani do kierowania zespołami specjalistów z różnych, węższych, monotematycznych dziedzin. Szerokie wykształcenie uczyni absolwenta kierunku TZI naturalnym liderem mieszanych zespołów badawczych, wdrożeniowych i przemysłowych. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach działających w warunkach elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy.

Inżynieria systemów to nowy kierunek na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Absolwent będzie umiał zaprojektować, uruchomić i eksploatować innowacyjne, złożone procesy wytwarzania, procesy usługowe oraz systemy wspomagające podejmowanie decyzji.

Zdobędzie też umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych, które bazują na wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania oraz informatyki. Poza tym uzyska umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami informatyki w zakresie programowania, baz danych i korzystania z zasobów Internetu. Absolwent będzie przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wskazane jest stosowanie kompleksowego podejścia do procesów innowacyjnych, przede wszystkim w zakresie ich uruchamiania i eksploatacji; m.in. w jednostkach projektowych i doradczych, a także w administracji.

Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach to nowa oferta dydaktyczna Politechniki Śląskiej. Kierunek ten jest połączeniem wiedzy z fizyki i chemii z nauką o materiałach, między innymi inżynierią wytwarzania, inżynierią materiałową, budową maszyn oraz technologią wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich.

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących. Istotnym elementem edukacji jest również znajomość systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Absolwenci makrokierunku są przygotowani do prac wspomagających projektowanie inżynierskie, w tym zwłaszcza materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych i badawczych. Mogą także administrować i obsługiwać systemy informatyczne w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej, państwowej oraz w bankowości i szkolnictwie. Posiadają wszelkie kwalifikacje do kierowania zespołami działalności twórczej w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, projektowania inżynierskiego, w tym zwłaszcza materiałowego technologicznego w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych i
przemysłowych.

Architektura ubioru to specjalność Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechnik Łódzkiej.

Absolwenci specjalności architektura ubioru będą posiadać wiedzę z zakresu sztuki i nauk technicznych oraz wrażliwość i umiejętności pozwalające na dostrzeganie, identyfikację, precyzowanie problemów i zadań projektowych w zakresie ubioru jako całości oraz harmonizowanie jego elementów. Są przygotowani do wykonywania zawodu projektanta, podjęcia pracy samodzielnej i w zespołach projektowych oraz do działalności artystycznej. Absolwenci mają szansę poznać język obcy specjalistyczny z zakresu wzornictwa i włókiennictwa.

Wirtotechnologia to bardzo unikatowy kierunek studiów, jaki proponują Wydziały Odlewnictwa oraz Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej krakowskiej AGH.

Pod tajemniczo brzmiącym terminem wirtotechnologia, kryją się techniki szybkiego prototypowania w cyklu życia produktu. Absolwenci mogą znaleźć pracę w przemyśle metalurgicznym i maszynowym.

Elektroautomatyka okrętowa to nowa specjalność na Wydziale Mechatroniki Akademii Morskiej w Szczecinie.

Uczelnia zajmuje się kształceniem inżynierów mechatroników dla specyficznych zastosowań mechatroniki na morskich jednostkach pływających oraz w zakładach przemysłowych pracujących na rzecz gospodarki morskiej. Zajęcia dydaktyczne odbywają się m.in. na nowoczesnych symulatorach jak np. Symulator siłowni okrętowych. Uczelnia zapewnia swoim studentom liczne programy stypendialne, w tym możliwość wyjazdu za granicę w ramach wymiany studenckiej w programie Erasmus. W najbliższym czasie Uczelnia planuje również wprowadzić możliwość wyjazdów na staże zagraniczne.

Komputerowe wspomaganie w transporcie na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej to kierunek idący naprzeciw rozwojowi Inteligentnych Systemów Transportowych.

Absolwenci studiów będą posiadać ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego transportu oraz szczegółową, dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu, infrastruktury transportu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu transportu na środowisko. Posiądą wiedzę z zakresu ogólnie rozumianej mechaniki, grafiki inżynierskiej, ekonomii i zarządzania oraz informatyki. Poznają metody optymalizacji stosowane w transporcie oraz algorytmy i oprogramowanie z tego zakresu. Przygotowani będą do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem ruchem, projektowaniem środków transportu, organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, planowaniem i modernizacją istniejących sieci komunikacyjnych.

Zebrał: jac

 

admin

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *